Η μελέτη GRECCO-19 σχεδιάστηκε από την ερευνητική της ομάδα. Οι ιατροί και το προσωπικό της μελέτης δεν αμείβονται για τις σχετιζόμενες με τη μελέτη δραστηριότητες τους.

Όσον αφορά τα λειτουργικά έξοδα, η μελέτη χρηματοδοτείται από τις εταιρείες:

ενώ χορηγός της μελέτης είναι η Ελληνική Ρυθμολογική Εταιρεία.

GRECCO-19 trial has been designed and developed by its research team. Physicians and study personnel are not reimbursed for their participation.

As far as expenses are regarded, the study is funded by:

while the sponsor of the study is Hellenic Society of Rhythmology.

Χρηματοδότηση / Funding

Χορηγός / Sponsor